Pri objednávke nad 50 máte dopravu zadarmo po celej Slovenskej republike!

Obchodné podmienky internetového obchodu www.carun.sk

Poskytovateľ služieb:

CARUN PHARMACY s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298159

Sídlo spoločnosti: Novodvorská 1070, 142 00 Praha 4

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 294 52 996

Kontaktný e-mail: info@carun.cz

(ďalej len "Carun")

1. Kto sme a čo robíme?

1.1 Spoločnosť Carun prevádzkuje internetový obchod (ďalej len "e-shop") na adrese www.carun.cz, ktorý ponúka kozmetické a potravinárske výrobky vyrobené z konope.

1.2 Zmluvný vzťah medzi Carun a Kupujúcim sa riadi týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: klient@carun.cz; faktury@carun.cz

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Nižšie je popísaný proces uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou Carun prostredníctvom objednávky v e-shope a jej následný priebeh.

2.1 Kupujúci si objednáva produkty Carun prostredníctvom objednávkového formulára v e-shope.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje tieto informácie:

  • Výber tovaru a kusov
  • Cena a výška DPH
  • Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru
  • Podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania tovaru a súvisiacich nákladoch
  • Kontaktné údaje, telefónne číslo na dopravcu

Na základe poskytnutia týchto informácií sa vytvorí objednávka (ďalej len "objednávka").

2.3 Pred odoslaním Objednávky spoločnosti Carun je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré tvoria Objednávku. Informácie uvedené kupujúcim v objednávke sa považujú za aktuálne, pravdivé a presné.

2.4 Po prijatí objednávky od kupujúceho spoločnosť Carun potvrdí prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v používateľskom účte kupujúceho.

2.5 Kúpna zmluva medzi spoločnosťou Carun a kupujúcim je uzavretá, keď spoločnosť Carun dostane potvrdenie o prijatí objednávky na zaslanú e-mailovú adresu.

2.6 Objednané výrobky budú Kupujúcemu dodané zvyčajne do 7 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. Spoločnosť Carun si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednané výrobky nie sú na sklade a z technických dôvodov (ktoré spoločnosť Carun nemôže ovplyvniť) ich nie je možné dodať.

2.7 V súlade so zákonom o evidencii tržieb je spoločnosť Carun povinná vydať kupujúcemu doklad o zaplatení v hotovosti. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby na daňovom úrade online; v prípade technickej poruchy tak musí urobiť najneskôr do 48 hodín - ak zákon alebo jeho aktualizácie neustanovujú inak.

2.8 Informácie o produktoch a cenách poskytnuté spoločnosťou Carun sú záväzné s výnimkou prípadu zjavnej chyby. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH v rámci EÚ) a poplatkov, bez nákladov na doručenie a balenie.

2.9 Po uzavretí Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný prevziať Tovar. Ak kupujúci neprevezme tovar dodaný na dodaciu adresu uvedenú v objednávke, spoločnosť Carun je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný uhradiť spoločnosti Carun všetky náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s odoslaním tovaru podľa objednávky kupujúceho.

2.10 Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v jazykoch, ktoré sú uvedené na doménach na www. carun.cz. Pre Českú republiku sa zmluva/objednávka uzatvára v českom jazyku. Domény a jazykové verzie e-shopu spoločnosti Carun pre jednotlivé krajiny môžu mať odlišný vzhľad, ceny a podmienky prepravy v rámci EÚ.

3. Ako funguje používateľský účet?

Po registrácii a zadaní osobných prístupových údajov vrátane hesla môže kupujúci spravovať svoje objednávky na adrese www.carun.cz. Pri registrácii žiadame kupujúceho, aby zadal aktuálne údaje a dodržiaval pravidlá používania, ktoré sme stanovili v týchto podmienkach, alebo pravidlá vyžadované zákonmi platnými v jednotlivých krajinách EÚ.

3.1 Po registrácii má kupujúci prístup do svojho používateľského rozhrania ("používateľské konto").

3.2 Kupujúci je povinný v používateľskom účte uvádzať všetky informácie správne a pravdivo a udržiavať ich aktuálne.

3.3 Prístup k používateľskému účtu kupujúceho je vždy zabezpečený používateľským menom a heslom.

3.4 Používateľské konto alebo webová stránka nemusia byť dostupné 24 hodín denne. Krátkodobé výpadky sú možné najmä z dôvodu nevyhnutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo nevyhnutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia našich subdodávateľov.

3.5 Spoločnosť Carun je oprávnená zrušiť používateľský účet kupujúceho po predchádzajúcom upozornení, ak porušujete podmienky stanovené spoločnosťou Carun alebo porušujete právne predpisy alebo práva tretích strán platné v Českej republike a EÚ.


4. Čo ak má zakúpený tovar chybu?

4.1. Podrobnosti sú uvedené v Reklamačnom poriadku, ktorý sa riadi § 13 Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak chce kupujúci reklamovať dodaný tovar, musí sa obrátiť na spoločnosť Carun Pharmacy s.r.o. písomne na e-mailovú adresu: faktury@carun.cz. Reklamácie vybavuje účtovné oddelenie, poradíme vám na telefónnom čísle + 420 606 045 006. Nižšie nájdete podrobné informácie o postupe podávania sťažností.

Postup pri podávaní sťažností 

1) Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu reklamáciou bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, inak mu práva z vadného plnenia (reklamácie) nemôžu vzniknúť. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo priloženom návode na použitie vyznačená minimálna trvanlivosť, dátum spotreby alebo iná forma informácie podobného významu v súlade s osobitnými právnymi predpismi, je možné reklamáciu v prípade skrytej vady uplatniť najneskôr v tejto lehote. Reklamáciu je možné uplatniť písomne prostredníctvom e-mailu na faktury@carun.cz alebo zaslaním na adresu spoločnosti Carun Pharmacy s.r.o. 

2) Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí. To sa nevzťahuje na tovar s dátumom minimálnej trvanlivosti, dátumom spotreby alebo inou formou informácií podobného významu.

3) V závislosti od povahy vady má kupujúci pri uplatnení reklamácie tieto práva: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak to nie je možné, kupujúci môže požadovať primerané zníženie ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy. Ak je vada neodstrániteľná a bráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy; rovnaké práva má kupujúci, ak je vada odstrániteľná, ale ak kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. Chyba sa považuje za opätovne vzniknutú, ak sa tá istá chyba brániaca riadnemu používaniu, ktorá už bola odstránená najmenej dvakrát počas záručnej doby, vyskytne znova. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu. Ak ide o iné neodstrániteľné vady a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4) Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o svojom zvolenom práve pri uplatnení reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie. Kupujúci nemôže zmeniť vykonaný výber bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vád požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

5) Predávajúci informuje kupujúceho o stave reklamácie.  

6) Predávajúci rozhodne o reklamácii do 10 pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný podľa typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

7) V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovné, ktoré predávajúci zaplatil pri zasielaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady tovaru má spotrebiteľ nárok aj na náhradu nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný späť zákazníkovi na jeho náklady. Náklady spojené s prepravou tovaru zákazníkovi po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

8) Ak je tovar vymenený v rámci záruky, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového výrobku. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania (táto doba začína plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí tovaru a končí dňom vybavenia reklamácie - nie dňom prevzatia tovaru zákazníkom).

9) V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva; tieto náklady je kupujúci povinný uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie.

10) Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkom je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, prípadne je možné spor riešiť online prostredníctvom určenej platformy. Kupujúci sa môžu obrátiť so sťažnosťou aj na Českú obchodnú inšpekciu, ktorá je štátnym orgánom dohľadu nad ochranou spotrebiteľa.

11) Adresa pre doručovanie elektronickou poštou je: faktury@carun.cz.

12) Akékoľvek otázky, návrhy, pripomienky alebo sťažnosti môžete adresovať na faktury@carun.cz. Adresa pre písomnú komunikáciu, zasielanie odstúpení od zmluvy, vrátenie tovaru a reklamácie je Carun Pharmacy s.r.o., Novodvorská 1070,142 00 Praha 4, Česká republika

5. Všeobecné ustanovenia

5.1 Spoločnosť Carun je oprávnená v budúcnosti zmeniť podmienky. Ak dôjde k zmene, podmienky budú zverejnené a aktualizované na stránke www.carun.cz. V prípade, že medzi kupujúcim a spoločnosťou Carun vznikne v dôsledku používania služby spor, spor budú rozhodovať české súdy podľa českého práva.

5.2 Ak zmluvný vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou Carun obsahuje medzinárodný prvok, potom týmto súhlasíme, že rozhodným právom je české právo. Prípadné spory budú riešiť české súdy.

5.3 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2022