Pri objednávke nad 50 máte dopravu zadarmo po celej Slovenskej republike!

Informácie o spracovaní osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov - registrácia používateľa

 1. Pri registrácii používateľského účtu, ako aj pri objednávaní tovaru sa spracúvajú osobné údaje zadané kupujúcim. Toto spracovanie sa používa na vytvorenie a fungovanie účtu a na správu objednávok. Informácie o osobných údajoch spracúvaných na účely objednania tovaru sa kupujúcemu zasielajú na opravu a náhľad pred odoslaním objednávky. Informácie o osobných údajoch zadaných pri registrácii používateľského účtu na účely jeho správy sú uvedené nižšie. Spoločnosť Carun (ďalej aj ako "Prevádzkovateľ") spracúva nasledovné osobné údaje Kupujúceho v zmysle GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):
  • meno a priezvisko;
  • telefónne číslo;
  • e-mailová adresa;
  • adresa na doručenie;
  • fakturačná adresa;
  • názov spoločnosti;
  • sídlo; 
  • identifikačné číslo, číslo DPH;
  • číslo bankového účtu.
 2. Vyššie uvedené osobné údaje kupujúceho budú spracúvané na účely identifikácie zmluvných strán, komunikácie medzi zmluvnými stranami a plnenia uzatvorenej zmluvy, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú spracúvanie po dlhšiu dobu alebo pokiaľ takéto spracúvanie nie je nevyhnutné na účely ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa.

 3.  E-mailová adresa v prípade nákupu tovaru môže byť spracovaná na účely zasielania faktúr a zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznámení. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti na základe nákupu tovaru, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru a možno ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailom na adresu faktury@carun.cz alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.

 4.  Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Výnimkou sú dopravcovia, ktorým sa osobné údaje kupujúcich prenášajú v minimálnom rozsahu potrebnom na doručenie tovaru, poskytovatelia hodnotiacich služieb, ktorým sa osobné údaje kupujúcich prenášajú v minimálnom rozsahu potrebnom na vykonanie hodnotenia, poskytovatelia platobných brán, ktorým sa osobné údaje kupujúcich prenášajú v minimálnom rozsahu potrebnom na umožnenie úhrady objednávky, ako aj sprostredkovatelia, ktorými môžu byť:

  • Poskytovateľ webhostingu, spoločnosť WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708, so sídlom Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapísaná vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach v oddiele B, vložka 1886.
  • Poskytovateľ cloudového riešenia pre účtovný systém, spoločnosť iPodnik Cloud s.r.o., so sídlom Jiráskova 306, Jinočany, 252 25, C 159262, zapísaná v OR OS Praha.
  • Poskytovateľ platobnej brány - PayU S.A. , ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Poľsko
  • Jednotlivé výdajné miesta, ak si zákazník vyberie, že mu bude tovar doručený na výdajné miesto franšízového predajcu alebo dopravcu.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však správca v súčasnosti nepoužíva.

 5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa nariadenia má kupujúci právo:

  • vyžiadať si od predávajúceho informácie o tom, aké osobné údaje spracúva, 
  • požiadať predávajúceho o prístup k takýmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadať o obmedzenie spracúvania,
  • požiadať spoločnosť o vymazanie osobných údajov - spoločnosť vymaže osobné údaje, ak vymazanie nie je v rozpore s odsekom 4 týchto informácií a oprávnenými záujmami spoločnosti,
  • namietať v prípade spracúvania vykonávaného na základe oprávneného záujmu predávajúceho,
  • na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnieva, že jeho práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania jeho osobných údajov v rozpore s nariadením.